Plan B

Vi strävar efter att tillgodose alla våra planerbara ekologiska energibehov med 100% förnyelsebara energislag. Och att säkerställa säkerhet kring fordon för oförutsägbara stillestånd och förlust av fordon, genom digital spårbarhet, underhållsdokumentation och underhållsavtal.

Målsättning: Att tillhandahålla ett självförsörjande transportsystem av lätta elfordon för logistik av livsmedel och personer till självkostnadspris

Konkret innebär att sätta upp en resurspool av transportfordon (el-assisterade cykelfordon) som laddas med solenergi genom en solcellsdrivna laddstationer. Det är en systemlösning som innehåller alla delar som fordon laddningsinfrastruktur och digitalt betalningssystem.

En organisation skapas enligt Elinor Ostroms 8 principer för att förvalta de gemensamma resurserna. Ostrom såg också att det trots alla dessa teoretiska förutsägelser om det omöjliga med interna lösningar faktiskt fanns en mängd självreglerande och stabila institutionella ordningar för skötsel och nyttjande av gemensamma resurspooler

– ge tillförlitlig och relevant information
– kunna behandla och lösa konflikter
– stärka åtlydnaden av lagar och regler
– ge en effektiv infrastruktur för resursens brukande
– uppmuntra anpassning och förändring.

Fordonen (biohybrider) tillhandahålls genom en app och digitala lås. Nyttjaren betalar vid användning för cykelunderhåll och risk.

Behov: att transportera livsmedel och personer i närområdet med lågt klimatavtryck inom ramarna för att uppnå Parisvtalet

Referenser: Häradsallmänning | Elinor Ostrom | 8 Principer | 

Förändringsintention: LOGIK FÖR VÄRDESKAPANDE

Linjärt värdeskapande – flödesekonomi:

  • Stora volymer och snabb flod. Häll marknaden omättad.
  • Transaktionsbaserad
  • Företaget vill sälja = överföra risk
  • Prylen är designad för att inte hålla så länge
  • Initialt produktvärde urholkas.

Cirkulärt värdeskapande – tillgångsekonomi:

Lång livslängd / attraktivitet, genom modularisering. uppgraderingsbarhet, omtillverkning etc

  • Relationsbaserat
  • Företaget vill behålla ägandet och erbjuda tillgång till eller funktion av produkten
  • Initialt produktvärde bibehålls eller förbättras
  • Förvaltning

Eftertankar / Riskanalys / utrymme för forskning

Den stora skillnaden är att gå från “ägande” till “tillgång till” och en konsekvens, vem ska då äga systemet?

I denna modell kanske den som nyttjar produkten är systemägare, dvs gruppen eller communityn, eller den tyska benämningen CSA (CSX), som är en typ av kund-kooperativ, eller franska CUMA som är en typ av maskin gemenskap. Det vilket det betyder att vi måste kunna organisera oss i små grupper som kan förvalta och ta ansvar för gemensamma resurser, ett alternativ är sk polycentric governance

Avvikelser från normer och praxis: redovisade av RI:SE institut under cirkulär omställning

Traditionell försäkring av cyklar genom hemförsäkring, förlust delas av alla med hemförsäkring, delniningsekonomi dock kräver en ansvarsförsäkring som inte riktigt finns idag på marknaden idag

Traditionell bokföring där produktvärdet skrivs av på kort tid

Cirkulär ekonomi : Affärsmodell | Flyga en skördetröska |